style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
 Login

  اخبار
عنوان : title_f?>
خبر :

عزیزانی که در زمان ثبت نام در کنفرانس و کارگاه ها مدارک خود را بارگذاری نموده اند، خواهشمنداست در روز برگزاری کنفرانس، اصل فیش واریزی و کارت دانشجویی معتبر خود را به میز پذیرش ارائه فرمایند

زمان : ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳
عنوان : title_f?>
خبر :

نظر به استقبال خوب و درخواست مکرر علاقمندان، زمان دريافت اصل مقالات تا مورخه 15دیماه 93 تمديد مي گردد.

زمان : ۱۴ دی ماه ۱۳۹۳
عنوان : title_f?>
خبر :

نتایج داوری چکیده مقالات تا 20 مهرماه به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

زمان : ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۳
عنوان : title_f?>
خبر :

علاقمندانی که تاکنون موفق به ارسال چکیده مقالات خود نگردیده اند، می توانند مقالات کامل خود را از طریق بخش ارسال مقالات، به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

زمان : ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۳
عنوان : title_f?>
خبر :

زمان : ۲۹ تير ماه ۱۳۹۳
عنوان : title_f?>
خبر :

نظر به استقبال خوب علاقمندان و تماس هاي مكرر صورت يافته، زمان دريافت چكيده مقالات تا مورخه 5 شهریورماه 93 تمديد مي گردد.

زمان : ۱۶ تير ماه ۱۳۹۳
Designed by WEBSYS Inquiries & comments on this web site should be made to webmaster. Copyright © All rights reserved.