style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
 Login

  ارسال
  نحوه آماده سازی لطفا خود را با اطلاعات زیر آماده نمایید.

در صورت عدم رعایت فرمت اعلام شده مقاله مردود خواهد شد
 الگوها      [فارسی]  [انگلیسی]

  کاربران جدید

تمامی کاربران جدید برای ارسال می بایست یک کلمه کاربری بسازند.
برای هر جدید احتیاج به ایجاد کلمه کاربری جدید نیست.

برای ایجاد کلمه کاربری و رمز عبور کلیک نمایید.

در صورتی که شما یک در این سایت هستید (چه مکاتبه کننده یا همکار)، می توانید با کلمه کاربری خود وارد شده و جدیدی به عنوان مکاتبه کننده ارسال نمایید.

درصورتی که رمز عبور را فراموش کرده اید می توانید از طریق forget password به آن دسترسی پیدا کنید.

  بازگشت کاربران

در صورتی که شما در این سایت هستید، با ورود کلمه کاربری و رمز عبور وارد شوید.

  ارسال آنلاین

بعد از ایجاد کلمه کاربری و ورود، از طریق ارسال آنلاین خود را ارسال نمایید. لطفا مراحل ارسال را به دقت دنبال نمایید.

جزئیات مربوط به از جمله نام ، آدرس ایمیل و سایر اطلاعات می بایست بصورت صحیح وارد شوند.

در صورت عدم تطابق اطلاعات ورودی با فایل ، شما مورد قبول واقع نخواهد شد.

بعد از ارسال ، یک ایمیل حاوی اطلاعات دریافت خواهید کرد.

  بررسی روند پیشرفت

در صورتی که می خواهید از آخرین وضعیت خود اطلاع حاصل نمایید و یا عنوان، چکیده، اسامی و ... را تغییر دهید، با کلمه کاربری خود وارد شوید.

  داوران

داوران محترم می بایست با کلمه کاربری و رمزعبوری که از طریق مدیریت سایت ارسال گردیده است وارد شوند. لازم به ذکر است که نوع ورود می بایست از نوع داور انتخاب شود.

Designed by WEBSYS Inquiries & comments on this web site should be made to webmaster. Copyright © All rights reserved.