style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
style="color:">  NEW' : ''?>
 Login
ثبت نام برای دانشجویان برای تمامی کارگاه ها مبلغ 500,000 ریال و برای ثبت نام غیر دانشجویی مبلغ 1,200,000 ریال می باشد. اعضای انجمن مهندسین عمران ایران می توانند به شرط ارسال اسکن کارت عضویت یا فیش عضویت در انجمن از تخفیف 20 درصدی استفاده نمایند.اسکن فیش بانکی واریز مبلغ ثبت نام به حساب بانک سپه شعبه سپند کد 1312 به شماره شبا IR 97 0151 0000 1312 0000 1580 89 (جهت واریز وجوه چهارمین کنفرانس بین المللی پل)
)
عنوان کارگاه : title_f?>
اطلاعات کارگاه : info_f?>
t1?>
t2?>

)
عنوان کارگاه : title_f?>
اطلاعات کارگاه : info_f?>
t1?>
t2?>

)
عنوان کارگاه : title_f?>
اطلاعات کارگاه : info_f?>
t1?>
t2?>

)
عنوان کارگاه : title_f?>
اطلاعات کارگاه : info_f?>
t1?>
t2?>


مشخصات فردی
نام :*
نام خانوادگی:*
کد ملی:*
آخرین مدرک تحصیلی:
عنوان پست سازمانی/مرتبه هیئات علمی:
دانشگاه:*

آدرس:
با توجه به اینکه ممکن است مکاتبات بعدی از طریق پست انجام گردد، لطفا آدرس صحیح و دقیق پستی خود را وارد نمایید.
تلفن:*
تلفن همراه:
لطفا حهت تسریع و تسهیل در اطلاع رسانی و پیگیری مکاتبات شماره تلفن همراه را نیز وارد نمایید
آدرس پست الکترونیکی:*
شماره فیش واریزی :*
بانک :*
شعبه :*
فیش بانکی (.jpg):* حداکثر 500 KB
کارت عضویت در انجمن (.jpg): حداکثر 500 KB

کد روبرو را وارد نمایید s-Code

به هیچ عنوان از BACK و FORWARD صفحه استفاده ننمایید.
     
Designed by WEBSYS Inquiries & comments on this web site should be made to webmaster. Copyright © All rights reserved.