" alt="" />

<?= $link[$m]['title']?> style="color:">  جدید' : ''?>
<?= $link[$m]['title']?> style="color:">  جدید' : ''?>
<?= $link[$m]['title']?> style="color:">  جدید' : ''?>
<?= $link[$m]['title']?> style="color:">  جدید' : ''?>
<?= $link[$m]['title']?> style="color:">  جدید' : ''?>
<?= $link[$m]['title']?> style="color:">  جدید' : ''?>
<?= $link[$m]['title']?> style="color:">  جدید' : ''?>
<?= $link[$m]['title']?> style="color:">  جدید' : ''?>
<?= $link[$m]['title']?> style="color:">  جدید' : ''?>
<?= $link[$m]['title']?> style="color:">  جدید' : ''?>
<?= $link[$m]['title']?> style="color:">  جدید' : ''?>
<?= $link[$m]['title']?> style="color:">  جدید' : ''?>
<?= $link[$m]['title']?> style="color:">  جدید' : ''?>
<?= $link[$m]['title']?> style="color:">  جدید' : ''?>
<?= $link[$m]['title']?> style="color:">  جدید' : ''?>
<?= $link[$m]['title']?> style="color:">  جدید' : ''?>
<?= $link[$m]['title']?> style="color:">  جدید' : ''?>
bolt  ورود کاربران

  اخبار
عنوان : title_f?>
خبر :

عزیزانی که در زمان ثبت نام در کنفرانس و کارگاه ها مدارک خود را بارگذاری نموده اند، خواهشمنداست در روز برگزاری کنفرانس، اصل فیش واریزی و کارت دانشجویی معتبر خود را به میز پذیرش ارائه فرمایند

زمان : ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳
عنوان : title_f?>
خبر :

نظر به استقبال خوب و درخواست مکرر علاقمندان، زمان دريافت اصل مقالات تا مورخه 15دیماه 93 تمديد مي گردد.

زمان : ۱۴ دی ماه ۱۳۹۳
عنوان : title_f?>
خبر :

نتایج داوری چکیده مقالات تا 20 مهرماه به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

زمان : ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۳
عنوان : title_f?>
خبر :

علاقمندانی که تاکنون موفق به ارسال چکیده مقالات خود نگردیده اند، می توانند مقالات کامل خود را از طریق بخش ارسال مقالات، به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

زمان : ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۳
عنوان : title_f?>
خبر :

زمان : ۲۹ تير ماه ۱۳۹۳
عنوان : title_f?>
خبر :

نظر به استقبال خوب علاقمندان و تماس هاي مكرر صورت يافته، زمان دريافت چكيده مقالات تا مورخه 5 شهریورماه 93 تمديد مي گردد.

زمان : ۱۶ تير ماه ۱۳۹۳
Designed by WEBSYS / طراحی و راه اندازی توسط وب سیس همه پرسش ها و پیشنهاد های مربوط به این پایگاه را به سرپرست پایگاه بفرستید.
همگی دادگان این پایگاه برای محفوظ است.