چهارمين کنفرانس بين المللی پل - 4 تا 6بهمن ماه  1393- دانشگاه صنعتي اميرکبير- تهران

چهارمين کنفرانس بين المللی پل

English  English
صفحه اصلی  صفحه اصلی
معرفی کنفرانس  معرفی کنفرانس
کمیته ها  کمیته ها
موضوعات کنفرانس  موضوعات کنفرانس
فراخوان مقاله  فراخوان مقاله
ارسال مقاله  ارسال مقاله
سخنرانان کلیدی  سخنرانان کلیدی
ثبت نام  ثبت نام  جدید
اخبار  اخبار
برنامه زمانبندی کنفرانس  برنامه زمانبندی کنفرانس  جدید
کارگاه های آموزشی  کارگاه های آموزشی  جدید
نمایشگاه  نمایشگاه  جدید
حامیان مالی  حامیان مالی
پوستر  پوستر  جدید
حامیان کنفرانس  حامیان کنفرانس  جدید
تماس با ما  تماس با ما
bolt  ورود کاربران

  موضوعات کنفرانس
  4IBC2015
  آیین نامه ها و استانداردها در مورد بارگذاری قائم و اثر زلزله بر پل ها
  تحلیل و طراحی پل ها
  بازرسی و نگهداری پل ها
  طراحی بر اساس عملكرد در پل ها
  اجرا یا جایگزینی پل ها
  ایمنی و هزینه های دوره بهره برداری در پل ها
  روش های تعمیر و تقویت پل ها
  روش های پایش سلامت و نگهداری پل ها
  مدیریت نگهداری پل ها
  بیمه دوره بهره برداری و پدافند غیر عامل
  شناختف كمیت و كیفیت عیوب و نحوه تقویت
  ارزیابی و روش های بهسازی عرشه پل ها
  دوام و توسعه پایدار
  مصالح و تكنولوژی های سنتی (غیر معمول)
  نوآوری در مهندسی پل
Designed by WEBSYS / طراحی و راه اندازی توسط وب سیس همه پرسش ها و پیشنهاد های مربوط به این پایگاه را به سرپرست پایگاه بفرستید.
همگی دادگان این پایگاه برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر محفوظ است.